Revision: ODO — Sarkodie
Submitted by stan

This screen also represents a Before & After view of this edit.
Deletes (In red):
L[Intro: Ebonyr Reicgns]
Ahh
fYeahhhh
B
orny pon dis
Ha!
And
this song have yet to be released. Please check back oncre the bad trends
The 90s bad girl trends
Yeah uhh

[Chorus: Sarkodie]
Se wo do me a
Ma ye nka ntam ne nsie
Aboa no pe kokoo aye nti na daa odi neho etwetwere sie
Se nka me wo sika mpempem a
Anka me mfa sie
Metomebo ma hye wo kawa
Ma wahunu se obi dom bie
Se yeba no odo nkoa die a
Anka mewo bi ma wo oo odo e
Mese yeba no odo koa die a
Anka me wo be ma wo oo
Nti memma obi fa na adwenfi nto wo
so oo odo
Obi dom bie ma obi nsei wa dwene a da oo (Mmmm odo)
Mmmm odo ee me broni ee e (Mmmm odo)
Obi dom bie ma obi sei wa dwen ee ada oo odo (Mmmm odo)
Mmm odo odo eeee oooo

[Verse 1: Sarkodie]
What else?! Ah!
Feeli
ng no ye deep
Se mesre wo nsuo ma me mrosa e
Na se eduru anadwofa a mame nte wo nka e
Me mede me
ho ma falle amawo a moma me nka e
Oye mea menam moma me nwe ma ne n
sa e
Medo hemaa Yaayaa Serwaa
Obi
beku me a gyese woa
Nie omo ekeka no memma ne nha wo koraa
Sebe sebe se me nye abofra
Nie odwan pe na ode to n’anum
Bue wano na mede ewoo bi eba begum
Sebo Quarter to Elev
en na wo nte me nka a
Wo die kokoda nso entu woponum
Na meba beda wo nkyen
Mesewo kete pa
Wobeso
rel anopa na w’anya ayaresa
Meba no awarie na enye ayonkofa
Memme twere wo din na me wie a ma mbepepa
M
ea medofo nya neba

[Chorus: Ebony]
Se wo do me a
Ma ye nka ntam ne nsie
Aboa no pe kokoo aye nti na daa odi neho etwetwere sie
Se nka me wo sika mpempem a
Anka me mfa sie
Metomebo ma hye wo kawa
Ma wahunu
se obi dom bie
Se yeba no odo nkoa die a
Anka mewo bi ma wo oo odo e
Mese yeba no odo koa die a
Anka me wo be ma wo oo
Nti memma obi fa na adwenfi nto woso oo odo
Obi dom bie ma obi nsei wa dwene a da oo (Mmmm odo)
Mmmm odo ee me broni ee e (Mmmm odo)
Obi dom bie ma obi sei wa dwen ee ada oo odo (Mmmm odo)
Mmm odo odo eeee oooo

[Verse 2: Ebony]
Cos 'em can’t take it
Dem try to break it
So I sit down and watch it
Cos I know I own it
Like the stars in the sky
I be the shining light
It’s all about Ride or Die eeh
Soon I’m gonna be your wife
Another day in Paradise
All of the haters go dey cry
Mmmmmm
Soon I’m gonna be your wife
Another day in Paradise
All of the haters go dey cry
Eeeeeee

[Chorus: Ebony Reigns & Sarkodie]
Se wo do me a
Ma ye nka ntam ne nsie
Aboa no pe kokoo aye nti na daa odi neho etwetwere sie
Se nka me wo sika mpempem a
Anka me mfa sie
Metomebo ma hye wo kawa
Ma wahunu se obi dom bie
Se yeba no odo nkoa die a
Anka mewo bi ma wo oo odo e
Mese yeba no odo koa die a
Anka me wo be ma wo oo
Nti memma obi fa na adwenfi nto woso oo odo
Obi dom bie ma obi nsei wa dwene a da oo (Mmmm odo)
Mmmm odo ee me broni ee e (Mmmm odo)
Obi dom bie ma obi sei wa dwen ee ada oo odo (Mmmm odo)
Mmm odo odo eeee oooo
.
Additions (In green):
L[Intro: Ebonyr Reicgns]
Ahh
fYeahhhh
B
orny pon dis
Ha!
And
this song have yet to be released. Please check back oncre the bad trends
The 90s bad girl trends
Yeah uhh

[Chorus: Sarkodie]
Se wo do me a
Ma ye nka ntam ne nsie
Aboa no pe kokoo aye nti na daa odi neho etwetwere sie
Se nka me wo sika mpempem a
Anka me mfa sie
Metomebo ma hye wo kawa
Ma wahunu se obi dom bie
Se yeba no odo nkoa die a
Anka mewo bi ma wo oo odo e
Mese yeba no odo koa die a
Anka me wo be ma wo oo
Nti memma obi fa na adwenfi nto wo
so oo odo
Obi dom bie ma obi nsei wa dwene a da oo (Mmmm odo)
Mmmm odo ee me broni ee e (Mmmm odo)
Obi dom bie ma obi sei wa dwen ee ada oo odo (Mmmm odo)
Mmm odo odo eeee oooo

[Verse 1: Sarkodie]
What else?! Ah!
Feeli
ng no ye deep
Se mesre wo nsuo ma me mrosa e
Na se eduru anadwofa a mame nte wo nka e
Me mede me
ho ma falle amawo a moma me nka e
Oye mea menam moma me nwe ma ne n
sa e
Medo hemaa Yaayaa Serwaa
Obi
beku me a gyese woa
Nie omo ekeka no memma ne nha wo koraa
Sebe sebe se me nye abofra
Nie odwan pe na ode to n’anum
Bue wano na mede ewoo bi eba begum
Sebo Quarter to Elev
en na wo nte me nka a
Wo die kokoda nso entu woponum
Na meba beda wo nkyen
Mesewo kete pa
Wobeso
rel anopa na w’anya ayaresa
Meba no awarie na enye ayonkofa
Memme twere wo din na me wie a ma mbepepa
M
ea medofo nya neba

[Chorus: Ebony]
Se wo do me a
Ma ye nka ntam ne nsie
Aboa no pe kokoo aye nti na daa odi neho etwetwere sie
Se nka me wo sika mpempem a
Anka me mfa sie
Metomebo ma hye wo kawa
Ma wahunu
se obi dom bie
Se yeba no odo nkoa die a
Anka mewo bi ma wo oo odo e
Mese yeba no odo koa die a
Anka me wo be ma wo oo
Nti memma obi fa na adwenfi nto woso oo odo
Obi dom bie ma obi nsei wa dwene a da oo (Mmmm odo)
Mmmm odo ee me broni ee e (Mmmm odo)
Obi dom bie ma obi sei wa dwen ee ada oo odo (Mmmm odo)
Mmm odo odo eeee oooo

[Verse 2: Ebony]
Cos 'em can’t take it
Dem try to break it
So I sit down and watch it
Cos I know I own it
Like the stars in the sky
I be the shining light
It’s all about Ride or Die eeh
Soon I’m gonna be your wife
Another day in Paradise
All of the haters go dey cry
Mmmmmm
Soon I’m gonna be your wife
Another day in Paradise
All of the haters go dey cry
Eeeeeee

[Chorus: Ebony Reigns & Sarkodie]
Se wo do me a
Ma ye nka ntam ne nsie
Aboa no pe kokoo aye nti na daa odi neho etwetwere sie
Se nka me wo sika mpempem a
Anka me mfa sie
Metomebo ma hye wo kawa
Ma wahunu se obi dom bie
Se yeba no odo nkoa die a
Anka mewo bi ma wo oo odo e
Mese yeba no odo koa die a
Anka me wo be ma wo oo
Nti memma obi fa na adwenfi nto woso oo odo
Obi dom bie ma obi nsei wa dwene a da oo (Mmmm odo)
Mmmm odo ee me broni ee e (Mmmm odo)
Obi dom bie ma obi sei wa dwen ee ada oo odo (Mmmm odo)
Mmm odo odo eeee oooo
.