IWE KIKO LYRICS

Iwe kiko
La i si yan ko
Ati ada
Ko i kpe ó
Ko i kpe ò

I se a gbe
Ni se ilewa
E ni ko sise
A ma jale

http://amdb.co/

Iwe kiko
La i si yan ko
Ati ada
Ko i kpe ó
Ko i kpe ò

I se a gbe
Ni se ilewa
E ni ko sise
A ma jale

Oh oh ooo oh oh oh ooo oh oh oo oh oo oh o
Oh oh ooo oh oh oh ooo oh oh oo oh oo oh o
Oh oh ooo oh oh oh ooo oh oh oo oh oo oh o
Oh oh ooo oh oh oh ooo oh oh oo oh oo oh o

I se agba
Layin si iyan
Ati egusi
Ko i kpe ó
Ko i kpe ò

Iyan ati eba
Lo’nje ilewa
E ni ko je yan
A je ba to tutu

I se agba
Layin si iyan
Ati egusi
Ko i kpe ó
Ko i kpe ò

Iyan ati eba
Lo’nje ilewa
E ni ko je yan
A je ba to tutu

Oh oh ooo oh oh oh ooo oh oh oo oh oo oh o
Oh oh ooo oh oh oh ooo oh oh oo oh oo oh o
Oh oh ooo oh oh oh ooo oh oh oo oh oo oh o
Oh oh ooo oh oh oh ooo oh oh oo oh oo oh o

A mo mo
E le I gban ro
Wan te le iwe
Wan ko kpe ti si le
So wun to lu kan kan won
O lu kan ni kan ka we
wan si ma sere kan
Wa jeun jeun jeun
Wan gbo do roboto

Ise Ise
Iye kin se ti wan
Ere Ere
Ere san ni ti won
Dodo ati rice
Ko gbon do ko ja
Wa jeun jeun jeun
Wan gbo do roboto

Oh oh ooo oh oh oh ooo oh oh oo oh oo oh o
Oh oh ooo oh oh oh ooo oh oh oo oh oo oh o
Oh oh ooo oh oh oh ooo oh oh oo oh oo oh o
Oh oh ooo oh oh oh ooo oh oh oo oh oo oh o

Hey!

Oh oh ooo oh oh oh ooo oh oh oo oh oo oh.

Edit Lyrics

MUSIC VIDEO

20,775 views

OTHER SONGS BY Ranti

All Songs Ranti's Biography

Your email address will not be published. Required fields are marked *